Get Adobe Flash player

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, którego celem jest wspomaganie rozwoju polskiej gospodarki za pośrednictwem innowacyjnych przedsiębiorstw.
Program Innowacyjna Gospodarka

Program Innowacyjna Gospodarka stanowi część Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia. To finansowane ze środków europejskich przedsięwzięcie, powstało przede wszystkim z myślą o przedsiębiorcach, którzy zamierzają realizować innowacyjne projekty, związane z:
•    badaniami i rozwojem,
•    nowoczesnymi technologiami,
•    inwestycjami o dużym znaczeniu dla gospodarki,
•    wdrażaniem oraz stosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych.


Cele programu

Program utworzono przede wszystkim po to, by wspomagać rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. W szczególności zaś ma on na celu:
1)    zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw poprzez wprowadzenie innowacji produktowej i technologicznej, podwyższającej poziom konkurencyjności na rynku;
2)    wzrost konkurencyjności polskiej nauki poprzez rozwiązywanie problemów badawczych na wysokim poziomie oraz tworzenie rozwiązań nadających się do zastosowania w praktyce społeczno-gospodarczej;
3)    zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym poprzez zwiększenie liczby skomercjalizowanych wyników prac badawczych oraz ich wdrożeń przez przedsiębiorców;
4)    zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym;
5)    tworzenie trwałych miejsc pracy poprzez zatrudnienie pracowników w sektorach gospodarki opartej na wiedzy (GOW);
6)    wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych.